Olika jaktmetoder

Här kan du läsa om jaktmetoder för olika typer av djur. Läs vidare och lär dig mer om hur man jagar älg, vildsvin, varg och småvilt.

Jaktmetoder för älg

Smygjakt

Smygjakt innebär att jägaren smyger sig på bytet och avlossar ett dödande skott när man anser sig vara tillräckligt nära med god sikt. Det är en metod som kräver sin jägare, då man måste ha god kännedom om markerna och djurets beteende. Med det sagt är smygjakten en av de mer spännande metoderna och ger minst störning för djuren.

Det går att smygjaga i princip allt vilt, men vanligast är att den bedrivs på klövdjur som älg och rådjur. Bäst förutsättningar för smygjakten har man vid morgon och kväll, eftersom djuren rör sig som mest då. En bra spårhund är att rekommendera om bytet ska eftersökas.

Drevjakt

Vid drevjakt på älg går drevkarlar i bredd och skapar en så kallad drevkedja. Den driver viltet mot väntande skyttar i en skyttekedja som då fäller djuret. Denna metod kan bedrivas med och utan jakthundar.

Jagar man mindre klövdjur som rådjur och hjort spårar ibland en ensam jägare viltet med hjälp av drevskall från en drivande jakthund. Metoden är lik jakt med stötande hundar som håller sig i närheten av jägaren.

Ställande hund

Jakt med ställande hund är vanligast vid älgjakt, men funkar också på grävling. Jaktmetoden innebär att hunden får djuret som jagar att stanna upp. Sedan skäller hunden ståndskall, så jägaren kan smyga fram och skjuta älgen.

Av säkerhetsskäl bör det vara hundföraren som skjuter djuret som hunden ställt, eftersom hen känner hunden bäst. Vanliga hundraser för den här metoden är gråhund och spets.

Ledhund

Användandet av ledhund vid älgjakt betyder att hunden hålls i en lina och går genom markerna för att hjälpa jägaren lokalisera djuret. Ska man använda sig av den här metoden är det viktigt att man har god kännedom om markerna.

Hunden måste vara tränad för att kunna vara lugn och tyst, och inte irra bort sig när den ska föra jägaren till älgen. Jämthunden är en vanlig ras vid ledhundsjakt på älg, såväl som de övriga spetsraserna som räknas till kategorin älghundar.

Jaktmetoder för vildsvin

Vakjakt

Vid vaktjakt väntar jägaren där man förväntar sig att djuret ska dyka upp. Jägaren måste ha god kännedom om vanliga betesplatser, boplatser för djuret och liknande, men även veta från vilket håll djuret förväntas komma för att kunna placera sig på lämpligt avstånd för skott, utan att bli upptäckt.

För att undvika att djuret får vittring kan ett jakttorn användas. Vid jakt på vildsvin, som oftast sker nattetid, används ofta åtel. Åtel är föda som placerats ut för att locka djuret till platsen.

Drevjakt

Precis som vid jakt på älg kan drevjakt användas vid vildsvinsjakt. Det innebär då alltså att människor (med eller utan hundar) går i en drevkedja för att driva djuret till väntande skyttar i en skyttekedja.

Jagar man småvilt används ofta drevmetoden klappjakt, som innebär att drevkarlarna driver djuret genom att klappa händerna eller använder klappträn. Detta är en ganska intensiv metod, eftersom många djur kommer i hög fart mot skyttarna.

Jaktmetoder för varg

Spårningsjakt

Spårningsjakt på varg innebär ofta att en jägare åker skidor efter vargspåren, med två flankspårare som åker parallellt för att rycka in om vargarna viker av spåret. Passkyttar ställs sedan ut försiktigt som sedan kan fälla djuret.

Vid spårningsjakt är det viktigt att välkända pass där vargarna rör sig är bemannade. De spårande jägarna ska inte heller åka för nära vargarna, eftersom det ökar risken för att de avviker från de naturliga passen.

Lockjakt

Lockjakt går bra att använda på vargar eftersom de kommer på lock. Djurets läten efterhärmas och påverkar då djurets hörsel. Här kan även åtel (föda) läggas ut och locka till sig djuren och påverka dess luktsinne.

Vargens läte kan efterhärmas med hjälp av olika pipor. Ska man använda åtlar vet man att vargarna rör sig där det finns slaktrester. Ibland även där det har lagts ut vildsvinsåtel, men enligt svenska jägare besöks åtlar sällan av vargar i Sverige.

Skyddsjakt

Skyddsjakt regleras i jaktlagen och jaktförordningen. Skyddsjaktslagen används för att förebygga skador av vilt, och kan vid vissa förutsättningar ske på fridlysta djur (till exempel varg).

Om varg har angripit tamdjur som t.ex. får eller liknande, får ägaren till tamdjuren ibland döda vargen. Ibland räcker det inte med att skrämma bort rovdjuret, och då kan ägaren beviljas jakt på vargen.

Jaktmetoder för småvilt

Fällfångst

Allt fånga mindre djur i fällor är en vanlig metod som används i samband med jakt. Det finns två typer av fällor; de som dödar djuret och de som ska fånga in djuret levande. Läs mer om olika typer av fällor och hur du kan bygga dem.

För att bedriva fällfångst måste man ha jakträtt på det område där man sätter ut fällan och ha ett jaktkort. Vittjning av en fälla är en kontroll av den där man tar ut djuret som fångats. Vittjning ska ske olika ofta hos olika typer av fällor.